22 Juli 2016 | autheurs: J.F. Henseler, MD en M. van Dijk, PT

Bursitis (slijmbeurs­ontsteking)

Bursitis is latijn voor ontsteking van een slijmbeurs. Wanneer de slijmbeurs onder het dak van het schouder­blad ontsteekt, wordt dit bursitis sub­acromialis genoemd.

Bursitis sub­acromialis is onder­deel van het sub­acromiaal pijn­syndroom (SAPS), dit is een ver­zameling van een aantal schouder­aan­doeningen die in de kliniek erg op elkaar lijken. Vaak zijn er pijn­klachten bij activi­teiten boven schouder­niveau en ver­minderde kracht bij het heffen van de arm.

Wat zijn de Symptomen van schouder bursitis?

Een slijmbeursontsteking (bursitis subacromialis) in de schouder is onder­deel van het sub­acromiaal pijn­syndroom (SAPS).

De klachten van bursitis sub­acromialis zijn vaak identiek aan de klachten van schouder impingement of tendinitis. Dit komt omdat er betrekke­lijk veel structuren in­geklemd kunnen worden onder het schouder­dak. Het bewegings­bereik bij het zijwaarts heffen van de arm kan beperkt worden door mechanische inklemming van de weke delen in de sub­acromiale ruimte. Dit kan verergerd worden door zwelling van pezen en de slijmbeurs gelegen in de sub­acromiale ruimte. Dit leidt tot een neer­waartse spiraal van meer ontstekings­reactie met meer zwelling en pijn.

De klachten van bursitis subacromialis ontstaan vaak geleide­lijk en zijn progres­sief. De pijn is zeurend van aard en zit aan de beweging vast en kan hier­door veregeren. Pijn­lijke bewegingen zijn vaak bewegingen boven schouder­niveau. Er is sprake van een zoge­noemde painful arc. Daarnaast behoort nacht­pijn ook tot de mogelijk­heden. Slapen op de schouder, boven­handse activi­teiten, veelvoudige repe­terende bewegingen, werp­bewegingen onder kracht zorgen voor een toe­name van klachten. De pijn wordt met name gevoeld in de boven­arm en kan uit­stralen naar de nek en de elle­boog. Er zijn geen tinte­lingen aanwezig. Ook kan er zwelling (oedeem) gezien worden ter plaatse van de delta­spier (m. deltoideus).

#1
Acute fase

Tijdens de acute fase van bursitis treedt er een lokale ont­steking op en verdikt de synoviale vloeistof in de slijm­beurs. Dit lijdt tot een pijn­lijke beweging boven schouder­niveau. Wanneer een slijm­beurs accuut ontsteekt kan er een achter­liggende ziekte aan de ont­steking ten grond slag liggen, zeker wanneer de slijmbeurs­ontsteking beiderzijds zich voordoet.

#2
Recidiverende fase

De klachten zijn wisselend aan­wezig, en kunnen maanden weg­blijven. De bursitis is echter nog niet op­gelost en kan snel terugkomen.

#3
Chronische fase

Wanneer de mechanische in­klemming blijft bestaan kan een slijm­beurs ontsteking chronisch worden. Chronische bursitis leidt tot aan­houdende pijn­klachten en kan de banden en pezen onder en boven de slijm­beurs doen laten ver­zwakken. Vaak worden een slijm­beursontsteking van de schouder en een ont­steking van de pees van de rotator cuff om boven­staande reden tegelijker­tijd gezien en gediagnosticeerd.

Anatomie en patho­fysiologie van schouder bursitis

Een slijmbeurs bevindt zich tussen bot, pees of de huid als be­scherming van spier- en pees­weefsel tegen beschadiging door (over)­belasting.

Een slijm­beurs ziet eruit als een plat zakje en is van binnen be­kleed met syno­viale vloei­stof om beweging makke­lijker toe te laten. De subacromiale slijm­beurs ligt in de sub­acromiale ruimte en scheidt de pees van de m.supra­spinatus van het schouder­dak en de deltaspier, m. deltoideus. Deze slijm­beurs beschermt de pees van de m. supra­spinatus tegen inklemming onder het schouder­dak en zorgt voor een soepele beweging van de pees van de m. supra­spinatus. Wanneer de arm rust naast het lichaam, ligt de slijm­beurs zij­waarts onder het schouder­dak. Wanneer de arm zij­waarts wordt geheven rolt de slijmbeurs onder het schouder­dak door naar binnen. Hierbij verkort de m. supra­spinatus die de arm zij­waarts heft.

Wanneer de schouder om wat voor reden dan ook anders gaat bewegen, kunnen de struc­turen onder het schouder­dak in de sub­acromiale ruimte mecha­nisch inklemmen en over­belast worden. Met name wanneer repeterende be­wegingen boven schouder­niveau worden uit­gevoerd.

Hierdoor kan irritatie van de slijm­beurs ontstaan maar ook irri­tatie van de pees van de m. supra­spinatus. De synoviale vloeistof reageert op druk en de slijm­beurs vergroot hierdoor om de pees van de m. supra­spinatus te beschermen. Irri­tatie door druk op de slijm­beurs zorgt voor het ver­menigvuldigen van synoviale cellen wat de productie van bind­weefsel en vocht ver­groot. Het mem­braan van de slijm­beurs laat vervolgens eiwitrijk vocht de slijm­beurs in. De slijm­beurs wordt door aan­houdende druk door de mechanische inklemming van binnen bekleed door stugger bind­weefsel om de slijm­beurs te beschermen.

Wanneer de over­belasting langer aanhoudt kan de slijmbeurs gaan ont­steken doordat het vocht in de slijm­beurs bloederig wordt. Meestal gaat dit gepaard met een ont­steking van de pees van de m. supra­spinatus. Chronische inklemming zorgt ervoor dat de slijmbeurs en de pees van de m. supra­spinatus de schouder blokkeert met heffen van de arm. In chronische gevallen raken slijm­beurs en de onder­liggende pezen blijvend ont­stoken.

Buiten de subacromiale bursa, zijn er nog twee bursa in de schouder die kunnen ontsteken:

#1
Bursitis subdeltoideus

De slijmbeurs onder de m. deltoideus kan ook ontsteken, dit beeld is echter subacuut met plosteling hevige pijnklachten, roodheid en zwelling rond de m. deltoideus.

#2
Bursitis subscapularis

De slijmbeurs van de rotator cuff spier m. subscapularis, welke aan de voorzijde van de schouder ligt, kan ook ontsteken door abnormale botvorming of weke delen veranderingen waardoor de m. subscapularis minder goed kan bewegen over de thoraxwand.

Oorzaken schouder bursitis

Een slijm­beursontsteking ofwel een bursitis sub­acromialis wordt vaak tege­lijkertijd met andere aan­doeningen vallend onder SAPS gezien. De oor­zaken van de verschillende SAPS aan­doeningen hebben daar­om vaak ook over­lap met elkaar, maar verschillen hier en daar ook. Een slijm­beurs­ontsteking van de schouder is soms een primair probleem, echter komt de slijm­beurs­ontsteking van de schouder in de meeste gevallen secundair voor.

#1
Primaire bursitis subacromialis

Een slijmbeurs­ontsteking kan door meerdere primaire oor­zaken ontstaan zoals door een auto-immuun ziekte, (pseudo) jicht, infectie­ziektes, trauma's en bloedings­aandoeningen.

 • Reumatoïde arthritis
 • Spondylitis ankylopoetica
 • Reactieve arthritis
 • Arthritis psoriatica
 • Sclerodermie
 • Systemische lupus erythematosus
 • en veel meer...
#2
Secundaire bursitis subacromialis

Echter kan een slijm­beurs­ontsteking ook secundair ontstaan na overbelasting. Repeterende bewegingen zorgen voor vaso­dilatatie en een verhoogde vas­culaire doorlaat­baarheid van de slijm­beurs. Hierdoor komt de ontstekings­reactie verder op gang.

Een bursitis subacromialis ont­staat in de meeste gevallen door mechanische in­klemming van de slijm­beurs en de pees van de rotator cuff spier onder het schouder­dak in de sub­acromiale ruimte. Door repeterende be­wegingen boven schouder­niveau ontstaat er druk­verhoging op deze structuren, wat tot een ontstekings­reactie kan leiden.

Etiologie

Gemiddeld genomen bezoeken Neder­landers in 0,4% van alle gevallen de huis­arts voor bursitis klachten. De slijm­beurs van de schouder, de elle­boog, de heup en de knie ont­steken het vaakst. Dit is ook logisch als je bedenkt hoeveel be­lasting op deze ge­wrichten komt te staan elke dag.

Bent u sporter? Dan is de kans 10% groter dat u ooit een slijm­beurs­ontsteking krijgt t.o.v. niet sporters. Overigens is de prog­nose van herstel van een bursitis goed.

Diagnose schouder bursitis

Bursitis subacro­mialis is een klinische diag­nose door uw arts en is te stellen bij lichame­lijk onderzoek.

Bursitis subacromialis is onder­deel van het sub­acromiaal pijn­syndroom (SAPS). Op dit moment bestaat er is geen consen­sus over de diagnose criteria van SAPS.

Kenmerkend voor bursitis sub­acromialis is de painful arc tijdens het zij­waarts heffen van de arm en de stekende pijn die ontstaat bij bewegen boven schouder­niveau. De pijn die optreedt bij bursitis sub­acromialis is meestal gelokaliseerd in de boven­arm. Daarnaast kan de huid rondom de schouder­kop roder van kleur zijn, warmer aan­voelen en er kan oedeem zicht­baar zijn. Wanneer er sprake is van een chronische slijm­beurs­ontsteking kan er atrofie optreden van o.a. de deltaspier, maar ook van de rotator cuff spieren en biceps. Daar­naast kan scapula dyskinesie zichtbaar zijn bij bewegen van het schouder­blad.

De diagnose­criteria voor bursitis subacromialis verschillen, maar een consensus is:

 • De pijn zit aan de beweging boven schouderniveau vast en is stekend van aard
 • Nachtpijn kan in sommige gevallen aanwezig zijn
 • Een painful-arc bij zijwaarts bewegen boven schouderniveau
 • Positieve full en empty can test
 • Positieve Neer test en Hawkins test
Patient
Consult arts

Raadpleeg uw arts wanneer u u pijn en een bewegings­beperking boven schouderniveau er­vaart. Een lichamelijk onder­zoek door uw arts zal helpen om de beweeg­lijkheid van uw schouder te beoordelen.

Tijdens het lichamelijk onder­zoekt neemt uw arts samen met u speci­fieke bewegingen van de schouder door en meet het be­reik hiervan. Ook wordt de spier­kracht van de schouder­spieren getest. En tot slot vraagt uw arts u specifieke taken met uw schouder uit te voeren om eventuele fuctionele belem­mering hiervan vast te stellen.

Professional
Aanvullend onderzoek

Op een röntgenfoto's zijn weke delen aan­doeningen minder goed te beoordelen. Een slijm­beurs­ontsteking afbeelden op een röntgenfoto is hiervoor niet geschikt.

Radiologie

Wel kunnen ver­anderingen in bot­structuren van de schouder goed afgebeeld worden op een röntgenfoto. Bij een chronische bursitis kan op een röntgenfoto de slijmbeurs wel worden afgebeeld. Dit komt omdat de slijm­beurs door chronische druk­verhoging op de slijm­beurs verkalkt. Dit is zichtbaar op röntgenfoto.

Bloedonderzoek

Bij een steriele slijm­beurs­ontsteking is bloed­onderzoek over het algemeen niet nuttig. Wanneer de ontsteking niet steriel is, maar een bacterie bij de bursitis is betrokken wordt deze septisch genoemd. Bij het vemoeden op een septische bursitis wordt bij bloed­onderzoek gekeken naar de eventuele verhoging van witte bloedcellen, antilichamen en auto-immuun gerelateerde stofjes in het bloed.

Spoed

Bij (het vermoeden) op een septische artritis danwel septische bursitis wordt u via uw huis­arts direct naar het zieken­huis verwezen.

Hoe wordt schouder bursitis behandeld?

De meeste patiënten met een slijmbeurs­ontsteking worden conservatief, zonder operatie, behandeld.

Conservatieve behande­ling omvat rust houden, pijn­stilling door medicatie met bij­voorbeeld NSAID's, infiltratie van de slijm­beurs en fysio­therapie. Operatieve behandeling van een chronische slijm­beurs­ontsteking wordt ingezet als laatste behandel­optie. De meeste patiëten reageren namelijk erg goed op conser­vatieve behandeling.

Fysiotherapie

Bent u op tijd met het aanmelden voor fysiotherapie bij Ortho­pedie | Fysio­therapie, dan kan de klachten­duur verkort worden.

In de eerste fase van het behandel­traject moet de pijn en ontsteking van het weefsel in de sub­acromiale ruimte verminderd worden. Het normale bewegings­patroon van de beweeg­keten van de schouder moet hersteld worden. De schouder dient zo snel als mogelijk pas­sief gemobili­seerd te worden om de kans op een frozen shoulder te verkleinen. In de literatuur worden meerdere behandel­technieken beschreven: zoals het uitvoeren van o.a. manuele interventies, het behandelen van myo­fasciale trigger­points door o.a. dry need­ling en frictie technieken. Daarnaast is het verbeteren van de coördinatie van de schouder door iso­metrische training van de rotator cuff in de eerste fase van het behandel­traject van belang.

In de tweede fase van het behandel­traject zal het accent komen te liggen op het verster­ken van de rotator cuff en rug­spieren, waardoor terugval voorkomen wordt. Een ex­centrisch trainings­programma van de rotator cuff spieren biedt uitkomst. Daarnaast worden de schouder­blad stabili­satoren en rugspieren middels een combinatie van concen­trische en excen­trische oefeningen getraind. Oefeningen dienen uit­gevoerd te worden met losse ge­wichten zodat de coördinatie van de schouder behouden blijft door training van de pro­priocep­sis.

In de laatste en derde fase van het behandel­traject wordt er sport speci­fiek getraind indien nodig. Het doel in deze fase is om een spor­ter gericht te trainen op het uit­voeren van zijn sport. Het ac­cent ligt hierbij op het ver­beteren van spier­kracht, het kracht­uithoudings­vermogen en sport­specifieke neuro­musculaire controle. High-speed en high-energy oefen­ingen waarbij getraind wordt met excen­trische oefeningen in dia­gonale pa­tronen zorgen voor sport­specifieke opti­malisatie.

Medicatie

Voor bur­sitis subacromialis kan de arts u een pijn­stiller adviseren. Ook kan de arts bij bursi­tis sub­acromialis een injectie met een cock­tail van een pijn­stiller en ontstekings­remmer in de schouder geven, dit wordt infil­tratie van het gewricht genoemd.

Pijnstilling

Om de pijn te verminderen bij bur­sitis sub­acromialis kan medicatie zoals para­cetamol of een NSIAD (non-steroid anti-inflammatoiry drug, e.g. ibuprofen of naproxen) ge­adviseerd worden. Gebruik geen NSAID zonder eerst met uw arts te overleggen.

Gebruik geen NSAID zonder eerst met uw arts te overleg­gen!

Infiltratie schouder

Een ontstekings­remmende infil­tratie van een pijnstiller (lidocaine) met ontstekkings­remmer (corti­costeroïden, e.g. kenacort®) in het schouder­gewricht kan de pijn snel verminderen.

Binnen een paar mi­nuten tot een paar dagen voelt u de pijn in het schouder­gewricht minder worden. De maxi­male duur van het effect van een infil­tratie in de schouder is 3 maanden. Hierna is het ef­fect van de infil­tratie uit­gewerkt en indien nodig kan de infil­tratie tot twee­maal toe om de drie maanden her­haald worden.

Chirurgie

In het algemeen is een con­servatieve behandel­strategie afdoende om de bur­sitis sub­acromialis goed te behandelen. Vaak zijn de klachten vermindert na 3 tot 6 maanden, wat meestal het geval is in 60 tot 90% van de pa­tiënten. Mocht tijdens of na deze tijd geen ver­betering van klacht­en optreden, dan is het eerst nood­zakelijk om de diagnose te her­overwegen en even­tueel aanvul­lend onderzoek uit te voeren.

In zeldzame geval­len kan een burs­ectomie worden uitgevoerd, hierbij wordt de bursa verwijdert, echter hiermee verdwijnt de functie van 'glij­der' in de schouder ook en er kan door het lichaam een neo-bursa gevormd worden.

Referenties

Bij het opstellen van deze pagina hebben wij de volgende wetenschappelijke literatuur ieder geval gebruikt om onze tekst te onderbouwen.

Deze webpagina geeft u meer informatie over de aandoening en de behandelmogelijkheden. Deze pagina is niet bedoeld ter vervanging, maar ter aanvulling op onze medische zorg. Deze webpagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan geen enkel recht worden ontleend aan de inhoud hiervan. De maja clinic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden. Wijzigingen en aanvullingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht.

Orthopedie en fysiotherapie: zorg voor beweging

Een fysiotherapeut en orthopeed of orthopedisch chirurg houdt zich binnen de geneeskunde bezig met de behandeling van patiënten die problemen hebben met hun bewegingsapparaat. Daaronder vallen alle beenderen, gewrichten en spieren met pezen. Een behandeling leidt in de regel tot pijnvermindering en verbetering van de functie van bijvoorbeeld schouder, knie, heup of rug. Het uiteindelijke doel van orthopedie en fysiotherapie is dat u meer bewegingsvrijheid krijgt.