22 Juli 2016 | autheurs: J.F. Henseler, MD en M. van Dijk, PT

Tendinitis calcarea (Pees­verkalking)

Tendinitis calcarea is latijn voor ver­kalking van de pees van één of meer­dere rotator cuff spieren in de schouder. Tendinitis betekend ont­steking van de pees en als effect verkalkt de pees, calcarea genoemd.

Tendinitis calcaera is het gevolg van ir­ritatie en over­belasting van de rotator cuff spieren in de schouder. Het is onder­deel van het sub­acromiaal pijn­syndroom (SAPS), dit is een verzameling van een aantal schouder­aandoeningen die in de kliniek erg op elkaar lijken. Ver­kalkingen, indien klein, hoeven geen schouder­klachten te geven. Echter, vaak zijn er pijn­klachten bij activi­teiten boven schouder­niveau en ver­minderde kracht bij het heffen van de arm.

Wat zijn de symptomen van tendinitis calcarea?

Tendinitis calcarea in de schouder kenmerkt zich door pijn­klachten en verminderde beweeg­lijkheid in de schouder als gevolg van de pijn en zwakte van de schouder­spieren.

De pijn straalt vanuit de schouder vaak naar buiten richting de delta­spier (m. deltoideus), en minder vaak naar binnen richting de nek regio. De pijn wordt vaak ver­ergerd door het heffen van de arm boven schouder­niveau of het liggen op de schouder. 's Nachts kan u als patiënt uit uw slaap ge­houden worden door nacht­pijn. Andere klachten welke samen­gaan met tendinitis calcarea zijn: stijf­heid, snapping (i.e. kliks en kraken van de schouder), of het ver­lies van kracht in de schouder. Tendinitis calcarea is self-limiting, dit wil zeggen dat zonder behan­deling volledig natuur­lijk herstel meestal mogelijk is.

Tendinitis calcarea geeft de volgende klachten:

 • Pijn in de schouder regio met soms uit­straling naar de boven­arm
 • Moeite met het heffen van de arm boven schouder­niveau
 • Snapping van de schouder

Tendinitis calcarea is een aan­doening die een aantal klinische fases doorloopt [1]:

#1
Vormings fase

Als gevolg van een nog onbekende oor­zaak, zet kalk zich af op de pezen en spieren van de rotator cuff.

Als gevolg van een onbekende oor­zaak, irriteert de pees onder het dak van het schouder­blad en onder­gaat een gedeelte van de pees een fibreuze kraak­been (cartilago fibrosa) verandering. Hierdoor treedt ver­kalking op in het aan­gedane pees- en spier­weefsel. Deze kalk af­zettingen, ook wel depot genoemd, die zodoende in de pees ontstaat lijkt op wit school­krijt.

#2
Rust fase

De harde kalk af­zettingen, als ze groter worden, zorgen ervoor dat bewegen boven schouder niveau pijn­lijk en beperkt kunnen zijn.

Als eenmaal een kalk­depot is gevormd, gaat deze verkal­king een relatieve "rust­periode" in. Het verkalk­te deel van de pees van de schouder­spier is tijdens deze fase al dan niet pijnlijk. Echter, als het verkalk­te deel van de pees groot genoeg is, kan het voor een mecha­nische inklemming of impinge­ment zorgen onder het schouder­dak. Hierdoor kan bewegen boven schouder niveau pijn­lijk en beperkt worden.

#3
Resorptie fase

Een nieuwe ontstekings­reactie vanuit the lichaam ruimt de kalk op.

Na een variabele periode, van weken tot maanden, begint een nieuwe ontstekings­reactie om de kalk op te ruimen. Vaat­weefsel ontwikkelt zich aan de rand van het depot. Afweer­cellen (i.e. macro­fagen en meerkernige reus­cellen) absorberen het depot tijdens deze fase. Het kalk­vormende depot in de pees lijkt op tand­pasta en kan soms lekken in de slijm­beurs die zich onder het schouder­dak bevindt. Dit kan kan leiden tot zeer pijn­lijke symp­tomen van SAPS.

#4
Herstel fase

Na de verkalking is opgeruimt moet het bindweefsel patroon van de pezen en spieren van de rotator cuff in de schouder hersellen.

Zodra het kalk depot is op­genomen wordt door fibro­blasten (bindweefsel­vormende cellen), het bind­weefsel patroon van de pees van de schouder­spier hersteld. Na deze fase heeft u geen klachten meer van ten­dinitis calcarea. Het kan wel zo zijn dat het schouder­blad asym­metrisch beweegt t.o.v. de gezonde zijde (i.e. scapula dyskinesie).

Wanneer de klachten langer dan 6 maanden bestaan, worden de klacht­en chronisch genoemd. De schouder­klachten zijn dan relatief mild. Echter, kunnen er afwisselende periodes zijn waarbij de klachten ver­ergeren en kort­stondig hevig aan­wezig zijn. Ten­dinitis calcarea is onder­deel van het sub­acromiaal pijn­syndroom (SAPS), de klachten van deze groep aan­doeningen lijken alle­maal sterk op elkaar. De symp­tomen die u ervaart tijdens de vormings­fase zijn ver­gelijkbaar met de symptomen van impingement van de schouder. Door irritatie en ont­steking is het weefsel onder het schouder­dak gevoelig.

In de resportie­fase kan ernstige en acute pijn optreden, dit wordt toe­geschreven aan de ontstekings­reactie die tijdens de resorptie­fase plaats vindt.

Anatomie en patho­fysiologie van tendinitis calcarea

De schouder is een complex van een aantal ge­wrichten, welke gezame­lijk als de schouder­gordel wordt aangeduid. De schouder is hierdoor zeer beweeg­lijk in alle richtingen. Als onder­deel van de schouder­gordel spelen het schouder­blad en de boven­arm in samen­werking met de vier rotator cuff spier­en van de schouder een grote rol in ten­dinitis calcarea.

Om alle beweging­en met de schouder­gordel te kunnen maken is een grote mobiliteit, ofwel bewegings­mogelijkheid, een vereiste. Het schouder­gewricht bestaat uit de boven­arm (humerus) en het schouder­blad (scapula). Aan de kant van de boven­arm zit een bol­vormige kop en deze rolt en glijdt in een on­diep kom­metje (glenoid) van het schouder­blad. Een vier­tal rotator cuff spier­en trekken de kop van de humerus continu in het glenoid. Hierdoor zorgen deze spieren voor de nood­zakelijke stabi­liteit in de schouder. Een tweede belang­rijke functie van de rotator cuff spieren is het draai­en van de schouder.

Door een verkeerd beweeg­patroon van de rotator cuff spieren en om­liggende schouder­spieren kan de sub­acromiale ruimte tussen de kop van de boven­arm en het schouder­dak (acromion) vernauwd raken. De kop van de boven­arm kan zodoende ten opzicht van het glenoid omhoog bewegen richting het acromion. De pees van de rotator cuff spier m. supra­spinatus die in de sub­acromiale ruimte ligt, raakt hier­door geïrriteerd en ont­stoken. Zodoende wordt de vormings­fase van tendinitis calcarea ingezet. Hierbij ontstaan verkal­kingen in de rotator cuff spier. Doordat de ruimte tussen het schouder­dak en de bovenarm al vernauwd was, is er nu nog minder plaats voor extra tussen­stof; de kalk. Hier­door kan een groot kalk­depot mechanisch blokkeren onder het dak van het schouder­blad, waar­door u de arm niet meer boven schouder­niveau kunt heffen. Tijdens deze bewegingen waarbij het kalk­depot mechanisch inklemt onder het dak van het schouder­blad (i.e. mechanische impingement), kunt u de schouder horen klikken en kraken.

In de meeste gevallen hoeft kalk­afzetting op de rotator cuff niet voor klachten te zorgen. Alleen bij een groot plak­kaat aan kalk is tendinitis calcarea goed merk­baar.

Figuur 1: Tendinitis calcarea in de schouder

Tendinitis calcarea in de rotator cuff m. supraspinatus pees

(A) AP Röntgenfoto van het schouder­gewricht: Op deze voor-achterwaardse schouderfoto is tussen de boven­arm (humerus) en het schouder­blad (scapula) is onder het schouder­dak (acromion) een soli­taire leasie te zien. Het is een kalk­depot van ongeveer 2-3cm in de rotator cuff m. supraspinatus, ook wel tendinitis calcarea.

(B) Y-opname röntgenfoto van het schouder­gewricht: Op deze zijwaardse schouder­foto is tussen de boven­arm (humerus) en het schouder­blad (scapula) is onder het schouder­dak (acromion) een solitaire leasie te zien. Het is een kalk­depot van ongeveer 2-3cm in de rotator cuff m. supraspinatus, ook wel tendinitis calcarea.

Oorzaken tendinitis calcarea

Tendinitis calcarea wordt erg vaak op een röntgen­foto van de schouder gezien, ook bij mensen zonder schouder­klachten.

De ge­rapporteerde incidentie in de algemene bevolking van tendinitis calcarea in de rotator cuff spieren zonder schouder­klachten ligt tussen de 3 en 20% [2]. De prevalentie van tendinitis calcarea loopt uiteen van 7 tot 54% bij vol­wassenen tussen 30-50 jaar [3], on­geacht er wel of geen klachten van de schouder zijn. De incidentie van sympto­matische tendinitis calcarea lijkt te zijn af­genomen in de afgelopen 30 jaar.

Onder vrouwen komt tendinitis calcarea meer voor. Met name vrouwen die veel repeterende bewegingen uit­voeren hebben een hogere a-priori kans op tendinitis calcarea. Daarnaast komt tendinitis calcarea iets vaker aan de rechter schouder voor. Bij 13-47% van de patïenten ont­wikkeld zich een tendinitis calcarea beider­zijds. De plaats van de kalk depots zijn meestal 1-2 cm boven de aanhechtings­plaats van de pees op het bot.

In de rotator cuff komt tendinitis calcarea het meeste voor in de pees van de m.supraspinatus. Ook wordt er in mindere mate ver­kalking gevonden in de rotator cuff spieren m. infraspinatus, de m. teres minor, en m. subscapularis. Het kan ook zijn dat tendinitis calcarea zich in meer­dere pezen tegelijker­tijd ontwikkeld. Ook de lange kop van de m.biceps brachii is in zeld­zame gevallen gevoelig om tendinitis calcarea te ont­wikkelen in de groeve van het bovenarm­been.

Tendinitis calcarea wordt gezien als onder­deel van SAPS, echter heeft tendinitis calcarea aparte patho­fysiologie die af­wijkt van de andere SAPS aandoeningen. De directe oor­zaak van tendinitis calcarea is onbekend, echter irritatie en ont­steking van pees en spier­weefsel gaat vaak voor­af aan tendinitis calcarea.

Informatie
Verschillen met SAPS

Waarbij leeftijd­gerelateerde degeneratie en ver­oudering een rol spelen bij SAPS, is dit niet het geval bij tendinitis calcarea.

 • Tendinitis calcarea treedt op jongere leeftijd op
 • Tendinitis calcarea hersteld spontaan
 • Tendinitis calcarea en een scheur in de rotator cuff komen zeer zelden samen voor
 • Tendinitis calcarea is gekristalliseerde hydroxy­apatiet [4,5]

Hoe wordt de diagnose tendinitis calcarea gesteld?

Tendinitis calcarea is onder­deel van het sub­acromiaal pijn­syndroom (SAPS). Op dit moment bestaat er is geen consen­sus over de diagnose criteria van SAPS.

Op grond van de anamnese en het lichamelijk onder­zoek kan de diagnose tendinitis calcarea gesteld worden. Op een röntgen­foto wordt vervolgens de diagnose aan­nemelijk gemaakt indien hier kalk­afzettingen op te zien zijn. Verder onder­zoek, zoals een MRI of echo, is niet vereist voor het stellen van de diagnose tendinitis calcarea.

Tendinitis calcarea kan als toevals­bevinding gevonden op een röntgenfoto.
Vaak geeft ten­dinitis calcarea geen klachten.

De diagnose­criteria voor tendinitis calcarea verschillen, maar een con­sensus is:

 • Verminderde range of motion (RoM) bij het heffen van de arm
 • Een painful arc, een toename van pijn tussen 70-110o zijwaarts heffen van de arm
 • Een zichtbare verhoging rond het acromion
 • Crepiteren tijdens bewegen
Patient
Consult arts

Raadpleeg uw arts wanneer u heftige pijn, een bewegings­beperking of kliks in uw schouder ervaart. Een lichame­lijk onderzoek door uw arts zal helpen om de beweeg­lijkheid van uw schouder te beoordelen.

Tijdens het lichamelijk onder­zoekt neemt uw arts samen met u speci­fieke bewegingen van de schouder door en meet het bereik hiervan. Ook wordt de spier­kracht van de schouder­spieren getest. En tot slot vraagt uw arts u speci­fieke taken met uw schouder uit te voeren om eventuele fuctionele belem­mering hiervan vast te stellen.

Professional
Aanvullend onderzoek

Een echo of MRI-scan worden voor­namelijk gemaakt om andere schouder­aandoeningen uit te sluiten bij tendinitis calcarea. Op echo of MRI is bijvoorbeeld een rotator cuff scheur of andere weke delen afwijking aan te tonen dan wel uit te sluiten.

Aanvullend onderzoek voor ten­dinitis calcarea, zoals MRI-scan of echografie is niet nodig voor het stellen van de diagnose en hebben geen meer­waarde boven een röntgenfoto van de schouder, hoewel de sen­sitiviteit van MRI voor tendinitis calcarea 95% is [6]. Indien oedeem op MRI rond de kalk­depot wordt gezien, tijdens de resorp­tie fase, kan verhoogt signaal rond de depot aanwezig zijn op de T2 opnames.

Hoe wordt ten­dinitis calcarea behandeld?

Tendinitis calcarea kan in een acute fase, met veel klachten, moeilijk behandel­baar zijn. Een onjuiste aanpak kan het toch al lang­durige genezings­proces vertragen of de aandoening ver­ergeren. Aangezien de aan­doening self-limiting is, gaat ten­dinitis calcarea uit­eindelijk vanzelf weer over. De pijn en snel­heid van herstel is ten positieve te beïnvloeden door fysio­therapie, medicatie of een bar­botage [7-9].

Fysiotherapie

Bent u op tijd met het aanmelden voor fysiotherapie bij Ortho­pedie | Fysio­therapie, dan kan de rustfase verkort worden en de resorptie­fase zich sneller inzetten.

Fysio­therapie is één van de meest voor­komende behandeling voor een ten­dinitis calcarea. Het doel van de behan­deling richt zich op het verminderen van pijn boven schouder­niveau, het door­breken van het oude beweeg­patroon waardoor mechanische inklem­ming tot stand kwam en het versterken van de rotator cuff spieren waardoor inklem­ming in het vervolg voorkomen wordt.

Medicatie

Voor tendinitis calcarea kan de arts u een pijn­stiller adviseren. Ook kan de arts bij ten­dinitis calcarea een injectie met een cock­tail van een pijn­stiller en ontstekings­remmer in de schouder geven, dit wordt in­filtratie van het gewricht genoemd.

Pijnstilling

Om de pijn te verminderen bij ten­dinitis calcarea kan medicatie zoals para­cetamol of een NSIAD (non-steroid anti-inflammatoiry drug, e.g. ibu­profen of naproxen) ge­adviseerd worden. Gebruik geen NSAID zonder eerst met uw arts te overleggen.

Gebruik geen NSAID zonder eerst met uw arts te overleg­gen!

Infiltratie schouder

Een ontstekingsrem­mende infiltratie van een pijnstiller (lidocaine) met ontstekkings­remmer (corti­costeroïden, e.g. kenacort®) in het schouder­gewricht kan de pijn snel verminderen [10-11].

Binnen een paar minuten tot een paar dagen voelt u de pijn in het schouder­gewricht minder worden. De maximale duur van het effect van een in­filtratie in de schouder is 3 maanden. Hierna is het effect van de infiltratie uit­gewerkt en indien nodig kan de infiltratie tot tweemaal toe om de drie maanden her­haald worden.

Barbotage

Tendinitis calcarea behoeft meestal geen medische behande­ling. Omdat de verkal­kingen meestal der­mate klein zijn dat deze geen invloed hebben op de aan­wezige schouder­klachten. Echter wanneer het kalk­depot vergroot is en de irritatie in de sub­acromiale ruimte hierdoor in stand gehouden wordt, biedt bar­botage uit­komst om de resorptie­fase te be­spoedigen [12-13].

Bij bar­botage wordt de kalk met injectie­vloeistof onder echo­grafie of röntgen­controle aangeprikt, geper­foreerd en vervolgens weg­gespoeld. Door de meeste patiënten wordt barbotage de eerste twee weken als zeer pijn­lijk ervaren.

Recentelijk wetenschap­pelijk onderzoek heeft uit­gewezen dat bar­botage bij tendinitis calcarea boven infiltratie de voorkeur geniet om de resportie-fase te induceren, hierna is het niet nuttig een barbotage te verrichten [14].

Referenties

Bij het opstellen van deze pagina hebben wij de volgende wetenschappelijke literatuur ieder geval gebruikt om onze tekst te onderbouwen.

 • [1] , . Calcific tendinopathy of the rotator cuff: pathogenesis, diagnosis, and management. J Am Acad Orthop Surg. 1997 Jul. 5(4):183-191
 • [2] , . Management of rotator cuff calcifications. Orthop Clin North Am. 1993 Jan. 24(1):125-32.
 • [3] , , . [Tendinosis calcarea of the rotator cuff] [German]. Orthopade. 2000 Oct. 29(10):852-67
 • [4] , , , , . Prevalence and possible pathological significance of calcium phosphate salt accumulation in tendon matrix degeneration. Ann Rheum Dis. 1996 Feb. 55(2):109-15
 • [5] , . Analysis of calcific deposits in calcifying tendinitis. Clin Orthop Relat Res. 1990 May. 254:111-20
 • [6] , , , . Relationship between calcifying tendinitis and subacromial impingement: a prospective radiography and magnetic resonance imaging study. J Shoulder Elbow Surg. 1996 Jul-Aug. 5(4):314-9
 • [7] , . Calcifying tendinitis of the shoulder: advances in imaging and management. Curr Rheumatol Rep. 2009 Apr. 11(2):129-34
 • [8] , . [Calcifying subacromial syndrome--clinical and ultrasound outcome of non-surgical therapy] [German]. Z Orthop Ihre Grenzgeb. 1997 Sep-Oct. 135(5):451-7
 • [9] , , , . Modern management of calcifying tendinitis of the shoulder. Curr Orthop. 2006;20:446-452
 • [10] , . Corticosteroid injections for painfulshoulder: a meta-analysis. Br J Gen Pract. 2005;55:224-228.
 • [11] , , , . The efficacy of suba-cromial corticosteroid injection in the treatment of rotator cuff dis-ease: a systematic review. J Am Acad Orthop Surg. 2007;15:3-11
 • [12] , , , , . Calcific shouldertendinitis: treatment with modified US-guided fine-needle technique.Radiology. 2001;221:455-461
 • [13] , , . Rotator cuff calcifications: treat-ment with US-guided technique. Radiology. 1995;195:841-843
 • [14] , , , , , , . Calcific tendinitis of the rotator cuff: a randomized controlled trial of ultrasound-guided needling and lavage versus subacromial corticosteroids. Am J Sports Med. 2013 Jul;41(7):1665-73

Deze webpagina geeft u meer informatie over de aandoening en de behandelmogelijkheden. Deze pagina is niet bedoeld ter vervanging, maar ter aanvulling op onze medische zorg. Deze webpagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan geen enkel recht worden ontleend aan de inhoud hiervan. De maja clinic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden. Wijzigingen en aanvullingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht.

Orthopedie en fysiotherapie: zorg voor beweging

Een fysiotherapeut en orthopeed of orthopedisch chirurg houdt zich binnen de geneeskunde bezig met de behandeling van patiënten die problemen hebben met hun bewegingsapparaat. Daaronder vallen alle beenderen, gewrichten en spieren met pezen. Een behandeling leidt in de regel tot pijnvermindering en verbetering van de functie van bijvoorbeeld schouder, knie, heup of rug. Het uiteindelijke doel van orthopedie en fysiotherapie is dat u meer bewegingsvrijheid krijgt.